การฝึกอบรม ผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับก๊าซ
หลักสูตร “คนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซ” 

      
ปัจจุบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวง กำหนดให้โรงงานทุกประเภทที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (storage tank) หรือมีการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุ (cylinder) ตั้งแต่ 20 ท่อขึ้นไป ต้องจัดให้มีคนงานและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน เพื่อป้องกันและระงับอันตรายและความเสียหาย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยบริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด (API) ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “คนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซ” เป็นรายแรกในกลุ่มผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย

หัวข้อการฝึกอบรม

  • กฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนดต่างๆ
  • คุณสมบัติของก๊าซ
  • ถังเก็บก๊าซ ภาชนะบรรจุก๊าซ และอุปกรณ์ต่างๆ
  • ข้อปฏิบัติของพนักงานควบคุม / บรรจุ / ส่งก๊าซ
  • การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

Law on gas users                    กฎกระทรวงผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับก๊าซ

API's certificate of trainer     ใบอนุญาตดำเนินการจัดฝึกอบรมของ API

Training application form        ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมPictures in training sessions     บรรยากาศการฝึกอบรม

           
           
           About Us | Products & Services | Mode of Supply | Training Program | Technical Data
Technology Update | Joint Venture Partners | Contact Us | Home